Deelnemers reglement

Sfeervol Meerssen Run wordt georganiseerd door de Stichting Marathon Zuid, verder Stichting te noemen. Het evenement Sfeervol Meerssen Run wordt gehouden onder auspiciën van Atletiek Maastricht (aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie). Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, deelnemers e.d. geldt (m/v).

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 2. Inschrijving voor de Sfeervol Meerssen Run is persoonsgebonden. Het startnummer en/of chip zijn niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Stichting aan te wijzen manier.
 3. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens tengevolge van grove schuld van de Stichting.
 4. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 5. Instructies van politie, wedstrijdleiding, en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.
 8. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, geldt: bij afmelding vanaf 1 oktober 2019 wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. 
 9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Sfeervol Meerssen Run af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 10. Op het 5 km-, 10 km-, halve marathon en finishpunt gelden limiettijden. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Stichting.
 11. Op het 5 km-, 10 km-, halve marathon en finishpunt gelden leeftijdslimiet. Handhaving van deze leeftijdslimieten is ter beoordeling van de Stichting.
  – 5 km dienen minimaal 14 jaar te zijn.
  – Kwart marathon minimaal 16 jaar.
  – Halve marathon minimaal 18 jaar.
 12. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient over het fietspad/stoep terug te keren. Ook iedereen die zich achter de politie bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de politie en de ‘bezembus’/materiaalwagen worden de speciale verkeersmaatregelen voor het evenement opgeheven.
 13. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezemwagen.
 14. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategoriën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.
 15. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
 16. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 17. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internetinschrijving bezwaar maken worden niet in dit bestand opgenomen.
 18. De Stichting heeft een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens de Marathon Meerssen te fotograferen en te filmen op het parcours. Iedereen kan in de week na de Sfeervol Meerssen Run in beginsel een of meerdere persoonlijke actiefoto’s en video’s tegen extra kosten downloaden van internet. Indien een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 19. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Sfeervol Meerssen Run gemaakte foto’s en video’s.
 20. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting Marathon Zuid ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting of wedstrijdleiding.
Scroll to top